Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van adparts B.V.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2005, worden

gepubliceerd op de website van adparts en zijn op aanvraag verkrijgbaar bij

adparts.

 

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeen-

komsten waarbij adparts (hierna te noemen: “Verkoper”) zaken van welke aard

dan ook aan Kopers aanbiedt, verkoopt en levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend

schriftelijk met Verkoper te worden overeengekomen.

1.3 Voor zover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de Algemene Voor-

waarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Kopers wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig verklaard

wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen en Offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte

uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes van de Verkoper wordt per aan-

bieding en offerte afzonderlijk bepaald. De aanbieding of offerte is uitsluitend van kracht

gedurende deze periode; zij houden generlei verplichting van de Verkoper in totdat de

order van de Koper met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden door de

Verkoper is aanvaard.

2.3 Koper kan op mondelinge toezeggingen van de Verkoper nimmer aanspraak maken,

tenzij deze door de Verkoper schriftelijk worden bevestigd.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment dat Verkoper de order van

Koper schriftelijk aan Koper bevestigt, dan wel bij gebreke daarvan de zaken aan Koper

levert overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5.

3.2 Verkoper behoudt zich het onvoorwaardelijke recht voor een bestelling van Koper te

weigeren dan wel daaraan nadere voorwaarden te stellen.

3.3 Koper heeft in het kader van de wet ‘koop op afstand’ het recht om binnen 7 werkda-

gen de goederen te retourneren. In dit geval dienen de verpakking en goederen in

nieuwe staat te zijn.

4. Prijs en Levering

4.1 Alle Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van over-

heidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te

maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten.

4.2 Alle Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij uit-

drukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.3 De Verkoper is ten allen tijde gerechtigd zijn prijzen te verhogen ingeval op de da-

tum van levering de kosten van arbeid, materialen en transport zijn gestegen, alsmede

ingeval zich een wijziging heeft voorgedaan in de wisselkoersen.

4.4 De overeengekomen leveringstijd begint op het moment dat de Verkoper de aan-

vaarding van de order van de Koper bevestigt. De enkele overschrijding van een ge-

noemde leveringstermijn brengt Verkoper niet in verzuim. Overschrijding van een lever-

ingstermijn zal Koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de

overeenkomst of enigerlei andere actie jegens de Verkoper.

4.5 De door Verkoper aan Koper verkochte zaken zullen E.X.W. (af fabriek / magazijn;

Incoterms 2000) aan Koper worden geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te

4.7 Klachten over onvolledige of onjuiste leveringen dient de Koper binnen 10 dagen na

levering schriftelijk aan Verkoper te melden, op straffe van verval van elke aanspraak

jegens Verkoper.

5. Risico

5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeen-

komst zijn, gaat op Koper over op het moment dat de zaken aan Koper zijn geleverd.

5.2 Indien levering anders dan E.X.W. (af fabriek/magazijn ; Incoterms 2000)

plaatsvindt, dient de Koper de Verkoper en de vervoerder onmiddellijk doch in ieder geval

binnen 7 dagen na levering in kennis te stellen van een (gedeeltelijk) verlies of beschadiging

die is ontstaan tijdens of in verband met het vervoer, op straffe van verval van elke

aanspraak jegens Verkoper respectievelijk vervoerder.

6. Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Koper worden betaald overeenkomstig de op de factuur

vermelde betalingscondities.

6.2 Verkoper is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, gerechtigd aan

spraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag bij

gebreke van betaling op de datum dat het verschuldigde bedrag opeisbaar is geworden.

Indien Koper, na aanmaning daartoe, nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Koper

naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige ver-

goeding van buitengerechtelijke kosten en kosten, verband houdende met de inning

van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale

6.3 Koper zal niet gerechtigd zijn de verschuldigde bedragen te verrekenen of de betal-

ing ervan op te schorten, ook niet indien zijn klacht ter zake van onvolledige of onjuiste

levering in behandeling is genomen of indien de Koper aanspraak heeft op vervanging of

herstel uit hoofde van artikel 8.

6.4 Verkoper behoudt zich het recht voor levering van zaken op te schorten indien Koper

niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan.

7. Specificatie der zaken

7.1 De goederen dan wel diensten zullen zo veel mogelijk worden geleverd overeenkom-

stig de door Verkoper aan Koper verstrekte specificaties. Verkoper behoudt zich het recht

voor veranderingen aan te brengen in het ontwerp dan wel de verpakking der goederen.

Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of enig nadeel voort-

vloeiend uit onvolledigheid of onjuistheid van technische gegevens en beschrijvingen dan wel

enige mutatie betrekking hebbend op de geleverde zaken.

8. Garantie

• 8.1 Verkoper verleent de Koper garantie op de geleverde zaken indien en voor zover de

fabrikant van deze zaken een garantie heeft verleend aan de Verkoper of Koper. Deze

garantie zal in het algemeen inhouden: dat ingeval naar het oordeel van de fabrikant de

geleverde zaken binnen 12 maanden na levering defecten blijken te vertonen, welke een

gevolg zijn van een gebrek in ontwerp, materiaal of wijze van uitvoering zijdens de fabrikant.

Deze te zijner keuze ofwel de koopprijs van die zaken zal terugbetalen, ofwel die

zaken zal herstellen of vervangen, alles onder de voorwaarde dat de betreffende zaken

bediend en onderhouden zijn volgens de daarvoor gestelde aanwijzingen en zij niet door

een ander dan de fabrikant zijn veranderd of hersteld.

• dat de afgesproken garantietermijn niet zal worden verlengd ofwel niet opnieuw zal

ingaan in geval van herstel of vervanging.

• dat ingeval de zaken door de fabrikant zijn vervaardigd naar ontwerp van de Koper, de

fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt voor fouten in het ontwerp en deze aan-

sprakelijkheid geheel voor rekening van de Koper zal blijven.

8.2 Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor

eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres onder

vermelding van een bij Verkoper op te vragen RMA-nummer. Reparatie- en vervangings-

aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen na afgifte van een RMA. Een

RMA nummer dient te allen tijde schriftelijk te worden aangevraagd.

8.3 Indien zaken voor reparatie of vervanging worden afgeleverd, zonder dat daar een

garantie op van toepassing is, dan wel er geen defect gevonden is, is Verkoper gerechtigd

de onderzoekskosten en de kosten voor eventueel verrichte herstelwerkzaamheden aan

de Koper in rekening te brengen.

8.4 Elke andere impliciete of expliciete garantie, hetzij wettelijk hetzij contractueel, is

uitgesloten. De Verkoper zal met name niet gehouden zijn enige contractuele of wettelijke

aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke immateriële of materiële schade dan ook

direct of indirect veroorzaakt door levering of gebruik van de door Verkoper geleverde

9. Aansprakelijkheid van de Verkoper

9.1 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of

verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken,

behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van

Verkoper, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en

met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

10. Opslag

10.1 Indien afname van goederen wordt vertraagd op grond van omstandigheden die

aan de Koper toerekenbaar zijn, zal de Verkoper deze zaken voor rekening en risico van

de Koper opslaan en de daaraan verbonden kosten in rekening brengen.

11. Overmacht

11.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden. Onder

overmacht wordt hier in ieder geval verstaan materiaaltekorten en nalatigheden van

toeleveranciers of onderaannemers.

11.2 In geval van overmacht zal de leveringstijd verlengd worden met ten minste de

termijn gedurende welke de Verkoper op grond van overmacht niet in staat zal zijn te

leveren, zonder dat zulks Koper het recht zal geven de overeenkomst te beëindigen of

nadere voorwaarden te stellen. Ingeval de Verkoper langer dan drie maanden na het

einde van de overeengekomen leveringstermijn door overmacht niet in staat zal zijn de

zaken aan de Koper te leveren zal hetzij de Verkoper, hetzij de Koper gerechtigd zijn de

overeenkomst te ontbinden zonder dat zulks tot enigerlei schadevergoeding aanleiding

zou kunnen zijn.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 De Verkoper behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele

of industriële eigendom dan wel recht op modellen op de door hem verstrekte

ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en andere

gegevens. Koper mag deze zonder de schriftelijke toestemming van Verkoper niet kopiëren

of op andere wijze gebruiken.

12.2 Koper mag de (handels)merken dan wel type- of identificatienummers of tekens die

op de door Verkoper afgeleverde zaken zijn aangebracht, niet verwijderen, beschadigen

of wijzigen.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle aan Koper geleverde zaken blijven volledig eigendom van Verkoper totdat alle

bedragen die Koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of

te leveren zaken, inclusief alle door Verkoper gemaakte kosten, zijn voldaan en door

Verkoper ontvangen.

13.2 Indien de Koper de zaken vóór het verwerven van het eigendom van deze zaken,

bij normale bedrijfsprocessen gebruikt, of samenvoegt met enig(e) ander(e) product(en)

tot nieuwe producten, worden deze laatsten beschouwd als eigendom van de Verkoper,

tenzij in de nieuwe producten ook zaken zijn opgenomen waarop rechten van derden

gelden. In het laatste geval zal het eigendomsrecht gelden in proportie tot de verkoop-

prijs van alle relevante zaken. De Verkoper zal op verzoek onmiddellijk de beschikking

krijgen over de zaken of de nieuwe producten en mag deze bij normale bedrijfsproces-

sen, waaronder doorverkoop, gebruiken, zonder hiermee evenwel het recht te verliezen

zijn schade te verhalen op de Koper.

14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder aankondiging of verlies

van enig recht door Verkoper worden gewijzigd of aangevuld.

14.2 De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de website van Verkoper of door

een mailing aan Kopers. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking

of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

15. Toepasselijke rechten en geschillen

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkom-

sten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk

15.2 Alle geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en

Koper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisse-

ment te ‘s-Gravenhage, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een Kan-

tonrechter bevoegd is.